Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      Warsztaty matematyczne
 WARSZTATY MATEMATYCZNE
ROK SZKOLNY 2016/2017
 
   

WARSZTATY  MATEMATYCZNE PROWADZONE W GRUPIE DZIECI

matematycznie uzdolnionych: 4-LETNICH I 5,6-LETNICH
 
Głównymi celami warsztatów są:

- rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia

- zainteresowanie dzieci matematyką

- rozwijanie specjalnych uzdolnień dzieci w zakresie edukacji matematycznej

Na zajęciach ugruntowywana i poszerzana jest wiedza zdobyta w przedszkolu. Warsztatowy charakter zajęć ma na celu zachęcanie dzieci do wysokiej aktywności podczas wspólnego odkrywania matematyki w otaczającym nas świecie.

 Podstawową formą tej aktywności jest zabawa. Jest ona stymulatorem społecznego dojrzewania do pracy i do przyszłych obowiązków. Równolegle do zabawy, aktywność własna dziecka przejawia się również w samodzielnym, a zarazem spontanicznym zaspakajaniu ciekawości poznawczej, zadawaniu pytań, obserwacji środowiska, reagowaniu na przyrodę, literaturę, muzykę czy podczas manipulowania różnymi przedmiotami. Dzięki temu dziecko bogaci swoje słownictwo, kształtuje uczucia moralne, rozwija sprawność intelektualną, ruchową, kształtuje pojęcia matematyczne, wrażliwość estetyczną czy nawyki społeczne.

Zajęcia prowadzone są w formie gier i zabaw. Program stanowi uporządkowany tematycznie zestaw zajęć. Każdemu zagadnieniu przyporządkowane są ćwiczenia, gry, zabawy itp. oraz odpowiednie metody i formy pracy, które prowadzą do osiągnięcia określonych celów szczegółowych.

Dzieci podzielone są na dwie grupy wiekowe – 4-latki i 5,6-latki. W jednym tygodniu odbywają się zajęcia z grupą młodszą zaś w kolejnym tygodniu – z grupą starszą. Jeśli ten schemat zostanie zaburzony, znaczy to, że któraś z grup potrzebowała więcej zajęć, lub też któraś grupa wypadła (wyjście lub brak frekwencji).

Praca dziecka na zajęciach warsztatowych nie może być negatywnie oceniana, należy wskazywać dobre strony dziecka, co wzmocni jego motywacje poznawczą i zachęci do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Bardzo dobrą formą doceniania osiągnięć dzieci jest nagradzanie np. wyróżnienie słowne lub przyznanie dyplomu uczestnictwa.

Program ten przygotowuje dziecko do:

- logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania,

- zdobywania umiejętności i wiadomości wykraczających poza podstawy programowe,
 
- samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska przy wyborze metody rozwiązania zadania,
 
- stosowania nabytych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin życia.
 
 
Przedszkole Nr 4
 
2009