•  

Deklaracja dostępności strony Internetowej Przedszkola nr 4 w Elblągu

Przedszkole nr 4 w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej Przedszkole  nr 4 w Elblągu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kasin
 • E-mail: przedszkole4@elblag.eu
 • Telefon: 55 625 80 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: umelblag@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

Przedszkole nr 4 ul Szczecińska 30


Do budynku prowadzi 3 wejścia: od ul. Szczecińskiej.

 1. wejście dla personelu
 2. wejście dla rodziców i dzieci
 3. wejście gospodarcze

Wejście do przedszkola nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone bramką z domofonem. Dodatkowo wejście nr 2 zabezpieczone jest zamkiem elektromagnetycznym. Dla osób na wózkach brak jest możliwości poruszania się po budynku z uwagi na brak windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed wejściami do budynku brak przycisków przywołujących do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem.. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. . Brak systemu umożliwiającego zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego. Na terenie przedszkola znajduje się kompleks placu zabaw, nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz brak oznaczeń dla osób słabo widzących i niewidomych. Brak oznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.