•  

 

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 
- praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości;
 
- umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole;
 
- wspólnie z Rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze;
 
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola;
 
- nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi;
 
- dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi;
 
- nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania;
 
- stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola;
 

MISJA PRZEDSZKOLA:

 
-  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne Rodziców;
 
-  tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
 
-  organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania;
 
-  kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 
 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

POSIADA:

- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego;

- umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia;

- praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości;

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas;

- umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów; umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami;

- umiejętność twórczego rozwiązywania zadań;

- odpowiedni poziom samodzielności;

- gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności;

- umiejętność komunikatywnego porozumiewania się;

- podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;

- poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;